دبیرستان پسرانه نوید صالحین (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 شهرستان اهواز

تست 

"چه نیکوست نیکی ها بعد از بدیها و چه زشت است بدیها پس از نیکی ها"

امام محمد باقر(ع)