دبیرستان پسرانه دوره دوم نوید صالحین خوزستان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان - ناحیه 4 شهرستان اهواز

دیدار چهره به چهره خانواده ها با دبیران و توزیع کارنامه های مقطع دهم